• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

Izsludinātās projektu iesniegumu atlases: 

8.1.3. specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 29. augusta

Līdz 2020. gada 31. decembrim

4.5.1.1. pasākums "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transports)"

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 25. augusta

Līdz 2016. gada 17. oktobrim

 
5.3.1. specifiskais atbalsta mērķis "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" 

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 25. augusta

Līdz 2016. gada 20. oktobrim

8.4.1. specifiskais atbalsta mērķis “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” 

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 25. augusta

Līdz 2016. gada 23. septembrim

6.2.1.2. pasākums "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" 

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 22. augusta

Līdz 2016. gada 30. novembrim

1.2.2.3. pasākums “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 3. augusta

Līdz 2016. gada 3. septembrim

8.3.2.1. pasākums "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai"

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 27. jūlija

Līdz 2016. gada 26. augustam

8.3.5. specifiskā atbalsta mērķis "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 27. jūlija

Līdz 2016. gada 23. augustam

8.5.2. specifiskā atbalsta mērķis „Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 25. jūlija

Līdz 2016. gada 24. augustam

6.1.1. specifiskā atbalsta mērķis “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 21. jūlija

Līdz 2017. gada 31. decembrim

8.3.1.1. pasākums “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” (atkārtoti)

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 20. jūlija

Līdz 2016. gada 19. augustam

9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.3. pasākums "Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana"

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 19. jūlija

Līdz 2016. gada 17. augustam

9.1.3. specifiskā atbalsta mērķis “Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 12. jūlija

Līdz 2016. gada 10. augustam

9.1.2. specifiskā atbalsta mērķis "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū"

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 12. jūlija

Līdz 2016. gada 10. augustam

9.2.4.2. pasākums  “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 12. jūlija

Līdz 2016. gada 22. septembrim (pašvaldībām)

Līdz 2016.gada 13. oktobrim (SPKC)

1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4. pasākums “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”

Atlases veids

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 12. jūlija

Līdz 2016. gada 12. septembrim (plkst.17:00)

3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākums "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators"

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 7. jūlija

Līdz 2016. gada 1. augustam

1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos”  1.2.2.2. pasākums “Inovāciju motivācijas programma”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 5. jūlija

Līdz 2016. gada 4.augustam

9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem”  9.2.4.1. pasākums “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 4. jūlija

Līdz 2016. gada 1.augustam

3.4.2. specifiskā atbalsta mērķis "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" - 2. projektu iesniegumu atlases kārta

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 4. jūlija

Līdz 2016. gada 1.augustam

5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešā projektu iesniegumu atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 30. jūnija

Līdz 2017. gada 25. septembrim

3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešā projektu iesniegumu atlases kārta “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 17. jūnija

Līdz 2017. gada 4. septembrim

8.5.3. specifiskā atbalsta mērķis “Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 16. jūnija

Līdz 2016. gada 29. jūlijam

5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” otrā projektu iesniegumu atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 16. jūnija

Līdz 2017. gada 25. septembrim

 

3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” otrā projektu iesniegumu atlases kārta “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 15. jūnija

Līdz 2017. gada 4. septembrim

 

6.1.4.1. pasākums “Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 3. jūnija

Līdz 2016. gada 1. novembrim

3.1.1.5. pasākums “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”

Atlases veids

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 3. jūnija

Līdz 2016. gada 3. augustam (plkst.17.00)

 

4.2.1.1. pasākums “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 26. maija

Līdz 2016. gada 15. jūnijam

5.4.2.1. pasākums “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 19. maija

Līdz 2016. gada 20. jūnijam

3.2.1.1. pasākums "Klasteru programma"

Atlases veids

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 16. maija

Līdz 2016. gada 18. jūlijam

 6.1.3.1. pasākums “Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība” 

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 27. aprīļa

Līdz 2018. gada 31. decembrim

7.1.2.2. pasākums “Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 15. aprīļa

Līdz 2016. gada 16. maijam

7.3.1. specifiskā atbalsta mērķis "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos"

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 13. aprīļa

Līdz 2016. gada 12. maijam

9.1.4.4. pasākums “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 13. aprīļa

Līdz 2016. gada 12. maijam

1.1.1.1. pasākums “Praktiskas ievirzes pētījumi", 1. atlases kārta

Atlases veids

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 7. aprīļa

Līdz 2016. gada 15. jūnijam

2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākums "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība"

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 5. aprīļa

Līdz 2018. gada 31. decembrim

9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākums "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide"

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 4. aprīļa

Līdz 2016. gada 5. maijam

5.1.2. specifiskā atbalsta mērķis “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 22. marta

Līdz 2018. gada 31. decembrim

8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.1. pasākums "Dalība starptautiskos pētījumos"

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 18. marta

Līdz 2016. gada 25. aprīlim


 
1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts"

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 18. marta

Līdz 2016. gada 17. maijam


 
1.2.1.1. pasākums „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” - 2. atlases kārta

Atlases veids

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 14. marta

Līdz 2016. gada 16. maijam

6.3.1. specifiskā atbalsta mērķis “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 8. marta

Līdz 2018. gada 31. decembrim

1.2.1.1. pasākums „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” - 1. atlases kārta

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 25. februāra

Līdz 2016. gada 11. martam

3.4.1. specifiskā atbalsta mērķis “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai"

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 10. februāra

Līdz 2016. gada 11. martam

3.2.1.2. pasākums “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 2. februāra

Līdz 2016. gada 2. martam


 
2.1.1. specifiskā atbalsta mērķis „Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 29. janvāra

Līdz 2016. gada 29. februārim

8.3.1.1. pasākums “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 27. janvāra

Līdz 2016. gada 29. februārim

1.2.2.1. pasākums “Atbalsts nodarbināto apmācībām”

Atlases veids

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 25. janvāra

Līdz 2016. gada 24. martam

9.2.1.3. pasākums ”Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē“

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 12. janvāra

Līdz 2016. gada 11. februārim

9.1.4.1. pasākums “Profesionālā rehabilitācija” (atkārtoti)

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2016. gada 12. janvāra

Līdz 2016. gada 25. janvārim

9.3.1.2. pasākums “Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei ” 

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2015. gada 21. decembra

Līdz 2016. gada 21. janvārim

4.4.1. specifiskā atbalsta mērķis „Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā” 

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2015. gada 21. decembra

Līdz 2016. gada 19. februārim

9.1.4.2. pasākums “Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju  (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2015. gada 17. decembra

Līdz 2016. gada 19. janvārim

9.2.3. specifiskā atbalsta mērķis "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai"

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2015. gada 30. novembra

Līdz 2015. gada 29. decembrim

8.2.4. specifiskā atbalsta mērķis “Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2015. gada 6. oktobra

Līdz 2015. gada 6. novembrim

9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.2. pasākums “Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2015. gada 30. septembra

Līdz 2015. gada 30. oktobrim

3.4.2. specifiskā atbalsta mērķis "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās"

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2015. gada 29. septembra

Līdz 2015.gada 9. novembrim

9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākums "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2015. gada 25. septembra

Līdz 2015. gada 26. oktobrim

 

12.1.1. specifiskā atbalsta mērķis “Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, un atbalstīt e-kohēziju” 

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2015.gada 23. septembra

Līdz 2015.gada 22. oktobrim

11.1.1. specifiskā atbalsta mērķis “Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2015.gada 23. septembra

Līdz 2015.gada 22. oktobrim

10.1.2. specifiskā atbalsta mērķis “Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2015.gada 23. septembra

Līdz 2015.gada 22. oktobrim

10.1.1. specifiskā atbalsta mērķis “Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti"

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2015.gada 23. septembra

Līdz 2015.gada 22. oktobrim

 

8.3.3. specifiskā atbalsta mērķis "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā"

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2015.gada 17. septembra

Līdz 2015.gada 15. oktobrim

9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām” 9.2.1.2. pasākums “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2015.gada 14. septembra

Līdz 2015.gada 13. oktobrim

9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākums “Deinstitucionalizācija”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2015.gada 1. septembra

Līdz 2015.gada 30. septembrim

9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.1.pasākums “Profesionālā rehabilitācija” 

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2015.gada 26. augusta

Līdz 2015.gada 25. septembrim

9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1. pasākums “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2015.gada 22. jūlija

Līdz 2015.gada 21. augustam

7.2.1.  specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 7.2.1.2. pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2015.gada 15. jūlija

Līdz 2015.gada 14. augustam

7.2.1.  specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 7.2.1.1. pasākums “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” 

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2015.gada 15. jūlija

Līdz 2015.gada 14. augustam

6.1.5. specifiskā atbalsta mērķis "Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana" 

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2015.gada 13. jūlija

Līdz 2018.gada 31. decembrim

7.1.1. specifiskā atbalsta mērķis "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" 

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2015.gada 10. jūlija

Līdz 2015.gada 10. augustam

9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1. pasākums “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” 

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2015.gada 27. jūnija

Līdz 2015.gada 27. jūlijam

7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru” 7.1.2.1. pasākums “EURES tīkla darbības nodrošināšana”  

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2015.gada 5. jūnija

Līdz 2015.gada 6. jūlijam

5.1.1. specifiskā atbalsta mērķis „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” 

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2015.gada 11. maija

Līdz 2015.gada 10. jūnijam

 

pēdējo reizi aktualizēts: 26.08.2016.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Atvērt lielo karti

Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Smilšu iela 1, 152. kabinets
(ieeja no Meistaru ielas)
Rīga (Vecrīga), LV-1919

Tālrunis: (+371) 22306116
Fakss: (+371) 67357841
E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
Augusts 2016
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 2016-08-02

  • Konsultācijas pašvaldībām
 • 3
 • 2016-08-03

  • Pēdējā diena projektu iesniegšanai par atbalstu ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai
  • Konsultācijas pašvaldībām
 • 4
 • 2016-08-04

  • Konsultācijas pašvaldībām
 • 5
 • 2016-08-05

  • Konsultācijas pašvaldībām
 • 6
 • 7
 • 8
 • 2016-08-08

  • Konsultācijas pašvaldībām
 • 9
 • 2016-08-09

  • Konsultācijas pašvaldībām
 • 10
 • 2016-08-10

  • Konsultācijas pašvaldībām
 • 11
 • 2016-08-11

  • Konsultācijas pašvaldībām
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
Mazāks Slogs
NaudaDarbība
eParaksts
Latvija