• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv
Projektu iesniegumu atlases nosaukums Statuss
8.3.2.2. pasākums “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Izsludināts
8.1.4. Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžāsIzsludināts
5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās - 2. kārtaIzsludināts
5.4.1.1. Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijāsIzsludināts
6.1.2. Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"Izsludināts
4.2.1.2. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkāsIzsludināts
8.3.4. Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumusIzsludināts
8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu - 1., 2. kārtaIzsludināts
5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējasIzsludināts
6.2.1.2. Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūveIzsludināts
6.1.1. Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitātiIzsludināts
5.6.2. Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās (3.kārta)Izsludināts
3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, 3.kārtaIzsludināts
5.6.2. Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās (2. kārta)Izsludināts
3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, 2.kārtaIzsludināts
6.1.4.1. Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklāIzsludināts
6.1.3.1. Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstībaIzsludināts
2.2.1.1. Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstībaIzsludināts
5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijāsIzsludināts
6.3.1. Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitātiIzsludināts
6.1.5. Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana Izsludināts
7.3.2. Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātībuVērtēšanā
8.5.1. Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumāVērtēšanā
8.4.1. Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenciVērtēšanā
4.5.1.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transports)Vērtēšanā
1.2.2.3. Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaistiVērtēšanā
8.3.5. Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Vērtēšanā
8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūraiVērtēšanā
1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanāVērtēšanā
9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilakseiVērtēšanā
3.1.1.5. Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijaiVērtēšanā
3.2.1.1. Klasteru programmaVērtēšanā
1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 1.kārtaVērtēšanā
9.1.4.3. Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana Izpildē
9.1.2. Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgūIzpildē
9.1.3. Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti Izpildē
3.4.2. Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās, 2. kārta Izpildē
8.5.3. Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidiIzpildē
5.4.2.1. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumiIzpildē
7.3.1. Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumosIzpildē
8.3.2.1. Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībaiNoslēdzies
8.3.1.1. Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana (atkārtoti) Noslēdzies
3.1.1.6. Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators Noslēdzies
1.2.2.2. Inovāciju motivācijas programmaNoslēdzies
9.2.4.1. Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiNoslēdzies
4.2.1.1. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās Noslēdzies
7.1.2.2. Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešanaNoslēdzies
9.1.4.4. Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)Noslēdzies
9.2.2.2. Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveideNoslēdzies
1.1.1.2. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalstsNoslēdzies
8.3.6.1. Dalība starptautiskos pētījumosNoslēdzies
1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros, 2. kārtaNoslēdzies
1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros, 1. kārtaNoslēdzies
3.4.1. Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai Noslēdzies
3.2.1.2. Starptautiskās konkurētspējas veicināšanaNoslēdzies
2.1.1. Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās Noslēdzies
8.3.1.1. Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešanaNoslēdzies
1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām, 1.kārtaNoslēdzies
9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācija (atkārtoti) Noslēdzies
9.2.1.3. Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenēNoslēdzies
4.4.1. Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā Noslēdzies
9.3.1.2. Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveideiNoslēdzies
9.1.4.2. Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju  (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešanaNoslēdzies
9.2.3. Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanaiNoslēdzies
8.2.4. Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildeiNoslēdzies
9.1.1.2. Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumiNoslēdzies
3.4.2. Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās, 1.kārtaNoslēdzies
9.1.1.3. Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībaiNoslēdzies
10.1.1. Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitātiNoslēdzies
10.1.2. Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiemNoslēdzies
11.1.1. Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroliNoslēdzies
12.1.1. Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, un atbalstīt e-kohēziju Noslēdzies
8.3.3. Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībāNoslēdzies
9.2.1.2. Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings Noslēdzies
9.2.2.1. DeinstitucionalizācijaNoslēdzies
9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācijaNoslēdzies
9.1.1.1. Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiemNoslēdzies
7.2.1.1. Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanaiNoslēdzies
7.2.1.2. Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvarosNoslēdzies
7.1.1. Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumamNoslēdzies
9.2.1.1. Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībāsNoslēdzies
7.1.2.1. EURES tīkla darbības nodrošināšanaNoslēdzies
5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās, 1.kārtaNoslēdzies
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Atvērt lielo karti

Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Smilšu iela 1, 152. kabinets
(ieeja no Meistaru ielas)
Rīga (Vecrīga), LV-1919

Tālrunis: (+371) 22306116
Fakss: (+371) 67357841
E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 2016-10-06

  • Baltijas valstu ESF vadībā iesaistīto iestāžu sanākme
 • 7
 • 2016-10-07

  • Tiešsaistes diskusija pašvaldībām
  • Baltijas valstu ESF vadībā iesaistīto iestāžu sanākme
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 2016-10-26

  • Informatīvais seminārs par projektu īstenošanu pasākumos 8.3.1.1, 8.5.2., 8.5.3., 8.3.2.1.
 • 27
 • 2016-10-27

  • Informatīvais seminārs par projekta iesnieguma sagatavošanu ES fondu atbalsta programmā infrastruktūras izbūvei un rekonstrukcijai Natura 2000 teritorijās
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
Mazāks Slogs
NaudaDarbība
eParaksts
Latvija