• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

Par CFLA

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir finanšu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Finanšu ministrs iestādes pakļautību īsteno ar Finanšu ministrijas starpniecību. 

Darbības misija

Normatīvajiem aktiem un labas pārvaldības principiem atbilstoša ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu un programmu ieviešanas uzraudzība un izdevumu atbilstības kontrole.

Stratēģiskie mērķi jeb prioritātes

 • Normatīvajiem aktiem un labas pārvaldības principiem atbilstoša un droša projektu un programmu ieviešanas uzraudzība un finansējuma apguves kontrole.
 • Projektu ieviešanas jomā un normatīvajās prasībās izglītots, godprātīgs un ar iestādes pakalpojumu apmierināts klients.
 • Profesionāls, uz attīstību orientēts, motivēts, nodrošināts un videi draudzīgs iestādes personāls.
 • Efektīva iestādes resursu un procesu pārvaldība.

CFLA vērtības

 • Profesionalitāte:
  • zināšanas – mēs augsti novērtējam, ja mūsu kolēģu darba pienākumu veikšanai nepieciešamās zināšanas ir augstā līmenī, tās tiek efektīvi un kvalitatīvi izmantotas ikdienas darbā, kā arī nepārtraukti pilnveidotas un papildinātas;
  • pieredze – mēs augsti novērtējam savu kolēģu un sadarbības partneru profesionālo pieredzi, dalāmies un mācāmies no tās;
  • orientēšanās uz attīstību – savā darbā mēs esam radoši, inovatīvi, atvērti pārmaiņām;
  • mēs domājam ilgtermiņā un plaši;
  • mēs izprotam savas darbības mērķus un sekas.
 • Atbildība:
  • atbildība – mēs uzņemamies atbildību par uzticēto darbu, saviem pienākumiem, darba rezultātiem, rīcības sekām un iestādes tēlu;
  • pārskatāmība un caurspīdīgums – mēs balstām rīcību uz faktiem, esam objektīvi un godīgi pret sevi un citiem, neatkarīgi un bez aizspriedumiem. Mēs darbojamies tā, lai mūsu darbības ir saprotamas kolēģiem, sadarbības partneriem un klientiem;
  • paļāvība – uz mums var paļauties, jo savā darbā un lēmumos mēs esam konsekventi, profesionāli, godīgi un atbildam par katru savu rīcību un darba rezultātu, kā arī nodrošinām vienlīdzīgu attieksmi pret visiem klientiem, respektējam katras klientu grupas specifiku un vajadzības.
 • Sadarbība:
  • sadarbība un komandas darbs ir ilgtermiņa mērķu sasniegšanas priekšnoteikums un mūsu komanda ir mūsu kolēģi, sadarbības partneri un klienti;
  • komunikācija – komunikācijā ar kolēģiem, sadarbības partneriem un klientiem mēs esam aktīvi, pozitīvi, atvērti un uz sadarbību un risinājumiem vērsti;
  • mēs cienām un augsti novērtējam mūsu kolēģu, sadarbības partneru un klientu viedokli.

CFLA funkcijas

 • 2014.–2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda sadarbības iestādes funkcijas;
 • 2007.–2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda sadarbības iestādes funkcijas;
 • PHARE un Pārejas programmas ieviešanas institūcijas funkcijas;
 • 2004.–2006.gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda otrā līmeņa starpniekinstitūcijas funkcijas;
 • aģentūras funkcijas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešanā 2004.–2009.gadā ieviešanā;
 • Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējuma administrēšana atbilstoši kompetencei;
 • sertificēšanas iestādes funkcijas Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas fondu ieviešanā;
 • publiskās un privātās partnerības (PPP) likumā noteiktās PPP uzraudzības institūcijas funkcijas;
 • citas ar ārvalstu finanšu līdzekļu administrēšanu saistītās funkcijas.

CFLA uzdevumi

 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īstenot un uzraudzīt iestādes kompetencē esošās programmas un projektus;
 • nodrošināt normatīvajos aktos, kā arī publisko tiesību līgumos noteikto programmu atbildīgo amatpersonu pienākumu izpildi iestādes kompetencē esošajos jautājumos;
 • izveidot un ieviest iestādes kompetencē esošo programmu un projektu datubāzi un arhīvu;
 • izstrādāt priekšlikumus par iestādes kompetencē esošo programmu un projektu ieviešanas un uzraudzības sistēmas uzlabošanu;
 • veikt informatīvus un konsultatīvus pasākumus, lai nodrošinātu iestādes kompetencē esošo programmu un projektu īstenošanu;
 • sadarboties ar valsts pārvaldes iestādēm, ārvalstu institūcijām un privātpersonām;
 • veikt citus ar iestādes kompetencē esošo programmu un projektu īstenošanu un uzraudzību saistītus uzdevumus.

Svarīgi fakti

CFLA ir akreditēta atbilstoši Eiropas Komisijas prasībām, lai administrētu:

 • Phare un Pārejas programmu atbilstoši Paplašinātai decentralizētās ieviešanas sistēmai (Extended Decentralized Implementation System);
 • Eiropas Reģionālās attīstības fondu 2004. - 2006. gada plānošanas periodā;
 • ES struktūrfondus un Kohēzijas fondu 2007. - 2013. gada plānošanas periodā;
 • ES struktūrfondus un Kohēzijas fondu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā

CFLA izveidošanas sākumā tās atbildībā bija trīs programmas ar kopējo finansējumu 28 miljoni eiro, ko administrēja pieci darbinieki. 2015. gada sākumā 180 darbinieku atbildībā ir finanšu instrumenti vairāk nekā 5 miljardu eiro apmērā.

2015. gada oktobrī CFLA ir saņēmusi sertifikātu par atbilstību ISO 27001:2013 - informācijas drošības pārvaldības - standartam, nodrošinot nepieciešamos drošības pasākumus 2014. - 2020. gada Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas uzturēšanā. 

Finanšu instrumentu sadalījums pa programmām:

CFLA finanšu portfelis uz 06.01.2015.

 

 

pēdējo reizi aktualizēts: 16.05.2017.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Atvērt lielo karti

Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Smilšu iela 1, 152. kabinets
(ieeja no Meistaru ielas)
Rīga (Vecrīga), LV-1919

Tālrunis: (+371) 22306116
Fakss: (+371) 67357841
E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
Jūnijs 2017
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2017-06-01

  • Seminārs par ES finanšu interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu
 • 2
 • 2017-06-02

  • Informatīvais seminārs - video konference: Iepirkumu plānošana un biežāk pieļautās kļūdas 9.2.4.2. pasākuma projektu ietvaros
  • Seminārs par ES finanšu interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 2017-06-07

  • Apaļā galda diskusija par PostDocLatvia
  • Informatīvs seminārs par integrētu teritoriālo investīciju (ITI) projektu vērtēšanu
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 2017-06-14

  • Informatīvais seminārs​​​​​​​ "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”
 • 15
 • 2017-06-15

  • Informatīvs seminārs par 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" projekta īstenošanu
  • 7. Baltijas valstu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju sanākme par vides projektiem
 • 16
 • 2017-06-16

  • 7. Baltijas valstu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju sanākme par vides projektiem
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 2017-06-20

  • VARAM seminārs pašvaldībām par 3.3.1., 5.6.2. un 4.2.2. specifisko atbalsta mērķu projektu īstenošanu
 • 21
 • 2017-06-21

  • Seminārs par projektu īstenošanu programmā "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās”
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 2017-06-28

  • Seminārs par ES fondu programmu „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”
 • 29
 • 30
Aptauja par tīmekļvietni
#atkrāpies!
ESparTevi
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
Mazāks Slogs
NaudaDarbība
eParaksts
Latvija